Pinhole Images by Liu Yiwei

copyright 2004 Liu Yiwei

da6c.jpg

Camera Zero 4x5, Kodak T-Max 100 B/W sheet Film


~ Liu Yiwei, China~


d95f_icon.jpg 266a_icon.jpg 6de2_icon.jpg 6568_icon.jpg da6c_icon.jpg

Click on small picture for bigger image

 

 

 

Web page last updated March 3, 2004
All pinhole images in this page copyright 2004 Liu Yiwei